Sham Sizes

SHAMS:
Euro: 26” wide x 26” long
Standard: 26” wide x 20” long
King: 36” wide x 20” long